איכות הסביבה

מזה שנים רבות שאנו מטפלים בקשת מגוונת של נושאים בתחום איכות הסביבה והסדרתו ובכלל זה בכל הנושאים והעניינים, לרבות טיפול בשפכים, איכות קולחין, הזרמה לים, טיפול בפסולת, מתקני טיהור שפכים, אתרי הטמנה, טיהור קרקעות, ניטור זיהום אויר וכיוצ"ב.

משך השנים הרבות בהן אנו עוסקים בתחומים אלה, רכשנו מומחיות וניסיון חסרי מתחרים. עם צוות עורכי הדין שלנו, נמנים המומחים המנוסים בארץ בכל תחומי איכות הסביבה, בכל ההיבטים המשפטיים הנוגעים לתכנון, ביצוע ומעקב אחר טיפול באשפה, בסילוק וטיפול בשפכים ובנושאים רבים נוספים להם השלכות על איכות הסביבה ומלווים מזה שנים ארוכות הליכי חקיקה ורגולציה בתחום זה.

אנו מייצגים דרך קבע את לקוחותינו (עמם נמנים הגופים הגדולים והמובילים בישראל בתחום זה כגון איגוד ערים לביוב דן (איגודן), מטמנות אפעה וחברות ענק פרטיות כדוגמת Veolia. בהליכים משפטיים ומנהליים,וכן בהליכי חקיקה ואסדרה מורכבים בתחום איכות הסביבה אל מול גופי הפיקוח השונים, ובכללם המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות והרשות הממשלתית למים ולביוב. פעילותו של המשרד מסייעת ללקוחותיו בהתאמה לכללי הרגולציה הסביבתית הנוהגים, וכמו כן בהשפעה על עיצוב הכללים העתידיים הנוגעים לתחום.